Trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan, Nghị định cũng quy định rơ người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc của công dân.
Apenas usuários registrados e ativados podem ver os links., Clique aqui para se cadastrar...
Apenas usuários registrados e ativados podem ver os links., Clique aqui para se cadastrar...
Apenas usuários registrados e ativados podem ver os links., Clique aqui para se cadastrar...
Apenas usuários registrados e ativados podem ver os links., Clique aqui para se cadastrar...
Apenas usuários registrados e ativados podem ver os links., Clique aqui para se cadastrar...
Nghị định cũng nêu rơ, khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.
Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, cán bộ, công chức, viên chức phải thông báo để công dân, tổ chức biết và hướng dẫn công dân